Aviso Legal

Información xeral:

ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS, como responsable deste sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), en particular, conforme ao disposto no seu artigo 10, este sitio web ofrece aos usuarios ou destinatarios do servizo e aos órganos competentes, a seguinte información de forma permanente, fácil, directa e gratuíta:

 • Titular do sitio web: ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS
 • I.F.: G15698079
 • Domicilio a efectos de notificacións: AVENIDA FISTERRA, 64, 15129, VIMIANZO, A CORUÑA
 • Datos do Rexistro no que está inscrita: Rexistro Provincial de Asociacións (A Coruña) con nº 1999/002849-3ª
 • Correo electrónico a efectos de notificacións: accherinkas[@]gmail.com
 • Nome do dominio web: http://www.asaltoaocastelo.gal/ é un nome de dominio do titular do sitio web e as presentes condicións regulan o acceso a este sitio web.

Responsabilidade sobre o contido:

ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS non é responsable de calquera dano directo ou indirecto que poda ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade de dita información, así como tampouco do uso do contido ou elementos deste sitio web

 

Responsabilidade sobre enlaces e informacións de terceiros:

ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS declara que poderá incluír información sobre terceiros de modo que complemente a información dos seus servizos.

En cumprimento do artigo 17 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI), a presente páxina web declara que non ten responsabilidade sobre os enlaces facilitados a outros contidos ou que inclúan nos seus directorios ou instrumentos de busca de contidos:

 • Excepto teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remiten ou recomendan é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, ou
 • actúe con dilixencia para suprimir ou inutilizar o enlace correspondente.

 

Responsabilidade polo funcionamento do sitio web:

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. Non obstante, ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior que fagan inaccesible a páxina web.

 

Condicións de utilización do sitio web:

A utilización do sitio web ou a súa navegación non con leva a obrigatoriedade de inscrición ou rexistro do usuario, esta tan só será necesaria para a solicitude de información. As condicións de acceso e uso do sitio web de ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso do sitio web. Quedan por tanto prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibida a copia, distribución ou uso separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan, dos gráficos, iconas, logotipos e imaxes dispoñibles neste Sitio Web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo a súa propia finalidade, excepto que exista algunha función especificamente comercial inherente a algún servizo da páxina.

Seguridade e Dispoñibilidade

Dentro dos límites da lei, ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS non se fai responsable de:

 1. erros ou omisións nos contidos
 2. falta de dispoñibilidade da web ou
 3. transmisión de programas maliciosos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

Finalidade do sitio web:

A finalidade do sitio web é a de informar sobre a festa Asalto ao Castelo de Vimianzo, así como a venda online dos seus produtos.

Propiedade Intelectual 

ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS é titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre os contidos ou elementos deste sitio web, ou dispón dos permisos necesarios para a súa utilización.

A reprodución dos contidos mostrados a través de www.clustergalicia.com está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico accherinkas[@]gmail.com

 

Aceptación e modificacións no aviso legal:

ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS poderá realizar cantas modificacións considere necesarias sobre o contido deste sitio web sen previo aviso, tanto no referente á información dos seus produtos ou servizos como en relación con calquera outro elemento que forme parte deste. O contido deste sitio web é informativo, polo que ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS non outorga garantía algunha sobre a exactitude, integridade ou veracidade da información, propia ou de terceiros, contida neste sitio web. Os usuarios que desexen solicitar información a través da presente páxina web deberán ler e aceptar o disposto no presente aviso legal.

Idioma dos termos e condicións

Estes termos e condicións están dispoñibles para a súa consulta en Galego.

 

Tribunal Competente e Lei aplicable

Ante calquera discrepancia xurdida polos produtos que ofrece ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS terán competencia os Xulgados e Tribunais de Corcubión, sempre e cando estea permitida esta submisión expresa, salvo que corresponda outro foro pola condición de consumidor da persoa usuaria.